Estetyka uzupełnień protetycznych zależy od trwałej, dobrej kondycji tkanek twardych i miękkich wokół implantu. Kolejną, przyjazną dla w/w tkanek techniką jest zintegrowanie korony wraz z łącznikiem już na etapie laboratoryjnym. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie stosowania cementu, a więc i niebezpie­czeństwa jego nadmiarów w szczelinie dziąsłowej, wypłukania oraz zapewnia idealnie gładkie, wypolerowane przejście korony w łącznik. Taka powierzchnia zapewnia również należy­te podparcie dla tkanek miękkich, otaczających koronę osadzo­ną na implancie. Korona zintegrowana z łącznikiem (IAC TM) jest innowacyjną metodą odbudowy pojedynczego zęba na implancie Bicon, opracowaną przez dr. Vinceta Morgana w 2001 r. (Ryc. 1 ). Technika ta wykorzystuje materiał kompozytowy, który wiąże się chemicznie i mechanicznie z tytanowym, indywidualnie szlifowanym łącznikiem, bez użycia cementu, na etapie labora­toryjnym. Łączenie monobloku – korony zintegrowanej z łącznikiem, z implantem realizowane jest za pomocą stożka samozaciskowego. Kąt nachylenia stożka łącznika wynosi 1,5°, dzięki czemu szczelina – trzpień łącznika i ściana wnętrza implantu, wynosi 0,5 µm (Ryc. 2). Zapewnia to eliminację mikro­ruchów łącznika i całkowitą szczelność dla bakterii oraz płynów tkankowych. Połączenie to nazywane jest „bakterioopornym’; ponieważ uniemożliwia powstawanie tzw. pompy bakteryjnej (micro gap). Dzięki takiemu rozwiązaniu problem infekcji i reinfekcji okolicznych tkanek wokół implantu i korony, wynika­jący z tego zjawiska nie istnieje. Brak cementu używanego do mocowania korony na łączniku eliminuje ryzyko jego zalegania w szczelinie dziąsłowej po procedurze osadzenia korony.

Stosowane materiały kompozytowe charakteryzują się właści­wościami izyko-mechanicznymi zbliżonymi do ludzkiego szkliwa, tzn. m.in. wytrzymałością na zgniatanie i ścieranie. Ze względu na prostotę techniki laboratoryjnej, niewielką liczbę komponentów protetycznych oraz światłoutwardzalność materiału, istnieje możliwość wszelkich modyikacji pracy prote­tycznej w warunkach gabinetu stomatologicznego. Pewne kontrowersje wynikające z używanego materiału kompozyto­wego w porównaniu z pełnoceramicznymi uzupełnieniami, Stosowane materiały kompozytowe charakteryzują się właści­wościami izyko-mechanicznymi zbliżonymi do ludzkiego szkliwa, tzn. m.in. wytrzymałością na zgniatanie i ścieranie. Ze względu na prostotę techniki laboratoryjnej, niewielką liczbę komponentów protetycznych oraz światłoutwardzalność materiału, istnieje możliwość wszelkich modyikacji pracy prote­tycznej w warunkach gabinetu stomatologicznego. Pewne kontrowersje wynikające z używanego materiału kompozyto­wego w porównaniu z pełnoceramicznymi uzupełnieniami, jednorodnej strukturze.

Jako producent systemów kompozycyjnych, irma SHOFU ustanowiła nowe standardy dla materiałów światłoutwardzal­nych. Powstał materiał z nowym mikroilowym wypełniaczem PFS (Progressive Fine Strukturred Filler) – kompozyt Ceramage. Zawartość mikroilowego wypełniacza w tym materiale stanowi ponad 73%. Dzięki niemu rozproszenie i dyfuzja światła w „kompozytowym” szkliwie i dentynie jest bardzo zbliżona do analogicznych warstw w zębach naturalnych. To, co wyróż­nia kompozyt Ceramage spośród wielu innych dostępnych na rynku kompozytów, to bardzo wysoka wytrzymałość na zgina­nie (146 Mpa). Dzięki temu skuteczne i pewne staje się wykony­wanie uzupełnień na implantach.  Załamanie światła identyczne jak w zębach naturalnych,,,wital­na” opalescencja i luorescencja sprawiają, że nawet przy najprostszej technice modelowania warstwowego, uwzględ­niając morfologiczną budowę zęba, uzyskuje się naturalny wygląd. Elastyczność kompozytu Ceramage minimalizuje przeciążenie struktur układu stomatognatycznego. Planując pracę na implantach, należy pamiętać o ograniczonej ruchomości aparatu zawieszeniowego. Ta sztywna konstrukcja wymaga odpowiedniego materiału do licowania. Standardem w ostatnich latach stały się uzupełnienia na implantach licowane ceramiką. Jeśli taka odbudowa zosta­nie wykonana pacjentowi z dysfunkcją stawu skroniowo–żu­chwowego (TMJ), skutki pogłębią istniejący problem. Zmiany po zacementowaniu ostatecznej pracy są kosztowne i nie zawsze efektywne. Ceramage jako materiał licujący o znacznej elastyczności redukuje ryzyko parafunkcji związanych z przeciążeniem układu stomatognatycznego. Procedura wyciskowa wiąże się z użyciem zamkniętej łyżki wyciskowej i standardowego zestawu wyciskowego tj. transfe­ru, czapki i analogu (Ryc. 3a i b). Po usunięciu łącznika gojącego, do studni implantu wprowadzony zostaje transfer wyciskowy (stożkowy kształt daje możliwość rotacji 360° i samoistnie hamuje w danym położeniu we wnętrzu implantu), na który nałożona zostaje plastikowa czapka, indeksująca położenie transferu w masie wyciskowej. Po nałożeniu analogu na trans­fer, wycisk stanowi gotowy negatyw dla pracowni protetycznej (Ryc. 4a-c). Wykonanie koron zintegrowanych w systemie Bicon jest optymalnym rozwiązaniem.

Etap laboratoryjny – korona zintegrowana z łącz­nikiem Bicon

Procedura pracy na metalu łącznika rozpoczyna się od nałoże­nia na wypiaskowaną, oczyszczoną i bezwzględnie suchą powierzchnię primera do metalu (ML Primer) (Ryc. 5). Po 1 O s należy nałożyć pre-opaker, którego zadaniem jest wytworzenie mocnego połączenia metal-kompozyt (Ryc. 6). Specjalny ceramiczny wypełniacz rozprasza światło wewnątrz pre-opake­ra i zwiększa siłę mechanicznego połączenia. Następnym etapem jest nałożenie pakera w wybranym kolorze (Ryc. 7). Dalej, zgodnie z morfologiczną budową zęba – dentyna i szkliwo. Perfekcyjna lepkość i właściwości materiału wpływają na kontrolowane modelowanie i stabilność koloru. Wszelkich charakteryzacji należy dokonać na etapie pakera lub dentyny (Ryc. 8a-c). Również w celu zwiększenia chromatycznego nasycenia w rejonie szyjki zęba stosuje się farbki Lite Art SHOFU, które zawierają wielofunkcyjny monomer i fotoinicja­tor. Po wstępnym wymodelowaniu, poleca się szereg modyika­torów przezierności, jasności i koloru. Naszą kreatywność ograniczają jedynie reguły natury, a nie możliwości materiału. Kompozyt Ceramage możemy w pełni porównać z każdą ceramiką, a także stosować go bez żadnych estetycznych kompromisów. Uwieńczeniem pracy jest nałożenie warstwy szkliwnej i końco­wa 5-minutowa polimeryzacja w lampie Solidilite V (Ryc. 9). w celu uzyskania największego stopnia konwersji, a tym samym osiągnięcia najwyższej wytrzymałości, stabilności i trwałości, nie należy pod żadnym pozorem skracać czasu inalnej polimeryzacji. W celu uzyskania gładkiej powierzchni, kompozyt Ceramage należy wypolerować przy użyciu przeznaczonych do tej czynności past (Dura Plish – wygładzanie i Dura Polish Dia – połysk) (Ryc. 1 0a i b). To gwarantuje wysoką odpor­ność na odkładanie płytki nazębnej i doskonałą biokompatybil­ność.

Technika osadzania IAC™

Osadzenie pracy zintegrowanej z łącznikiem odbywa się po uprzedniej analizie korony umieszczonej wraz z łącznikiem w analogu uiksowanym w modelu gipsowym. Z uwagi na fakt, że łącznik ma możliwość rotacji 360°, istotne jest rzetelne przeniesienie sytuacji laboratoryjnej z modelu gipsowego do jamy ustnej pacjenta z wykorzystaniem klucza silikonowego, przygotowywanego samodzielnie przez lekarza, klucza patyre­synowego, szablonu formowanego próżniowo, czy tzw. jig’a, przygotowywanego przez laboratorium (Ryc. 11 a-c). Po usunięciu łącznika gojącego, odtłuszczeniu studni implantu i wprowadzeniu IACTM do wnętrza implantu, konieczne jest sprawdzenie i skorygowanie punktów stycznych. Wymagane są pasywne kontakty międzyzębowe. W przeciwnym razie nadmierny, niezrównoważony nacisk na koronę zęba i przenie­siony na stożek będzie skutkować luzowaniem się połączenia stożkowego i wysunięciem pracy. Zniwelowanie aktywnego punktu stycznego możliwe jest w warunkach gabinetu stoma­tologicznego. Zaklinowanie stożka łącznika odbywa się poprzez nacisk okluzyjny w odcinkach bocznych, dobicie przy użyciu młotka lub w odcinkach przednich – dobicie wzdłuż długiej osi stożka za pomocą sporządzonego w pracowni protetycznej akrylowe­go jig’a (Ryc. 12a i b). Wszelkie korekty okluzyjne możliwe są w jamie ustnej pacjenta.W razie konieczności usunięcia zamonto­wanej już pracy, rozklinowanie połączenia stożkowego odbywa się poprzez uchwycenie kleszczami korony i wykonanie delikat­nych ruchów rotacyjnych wzdłuż długiej osi implantu.

Podsumowanie

Konwencjonalne techniki przytwierdzania koron do łączników docelowych, w przypadku jednopunktowych odbudów, wiążą się z wykorzystaniem cementów mocujących. W koronach zintegrowanych z łącznikami materiał kompozytowy jest mocowany mechanicznie i za pomocą chemicznych systemów wiążących do tytanowego, zindywidualizowanego łącznika. Eliminuje się dzięki temu ryzyko zalegania nadmiaru cementu w tkankach miękkich i wynikających z tego zapalno-atro-ficz­nych powikłań. Ponadto hemisferyczne, wypolerowane przej­ście łącznika tytanowego w kompozyt korony jest periodonto­logicznie przyjazne dla tkanek miękkich. System wiązania łącznika z implantem, w innych systemach implantologicznych z wykorzystaniem śrub okluzyjnych, niesie ryzyko pewnych komplikacji (luzowanie śrub, pękanie łączni­ków, istnienie mikroruchów, pompa bakteryjna i inne), których nie odnotowuje się w systemie Bicon z łączeniem typu„locking taper”. Cechy izyko-mechaniczne materiałów kompozytowych odbu­dowujących tkanki twarde zęba w IACTM, w porównaniu z ceramiką, charakteryzują się mniejszą abrazyjnością dla zębów przeciwstawnych i urazowością dla stawów skroniowo-­żuchwowych, szczególnie w przypadku istniejących dysfunkcji w układzie stomatognatycznym. Walory kosmetyczne nowo­czesnych materiałów kompozytowych przemawiają za wykorzystaniem ich we wszystkich sytuacjach klinicznych, również odcinkach o wysokich wymaganiach estetycznych (Ryc. 13a i b). Nieskomplikowana technologia wykonania IACTM, łatwość osadzenia i demontażu pracy pozwala na wszelkie korekty okluzyjne, kolorystyczne i inne na wszystkich etapach laborato­ryjnych i klinicznych, a także użytkowanej już korony.

AutorkiKatarzyna Maciejewska, Sylwia Adamska

Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.